Промените при софтуера за управление на продажбите – част 1


СУПТО – софтуер за управление на продажби в търговски обект

Ако в момента ползвате софтуер за продажби в търговският си обект и приемате плащания в брой, то следващите няколко цитата от Наредба Н-18 засягат пряко Вашата СУПТО.

Да започнем с чл.52б., т.6:

Чл. 52б. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.)

(6) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания. Списъкът е достъпен на интернет страницата на НАП и съдържа информация съгласно приложение № 35.

За да използвате такъв софтуер, вече трябва той да е деклариран от производителя или разпространителя си за територията на България, а НАП от своя страна да са установили, че той отговаря на нормативните им изисквания.

Актуален списък с одобрените от НАП софтуерни продукти можете на намерите тук: https://inetdec.nra.bg/index.html

От лявата страна избирате „Е-услуги със свободен достъп“, след това „ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп“, от списъка с услуги изберете: „Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“. Остава да изберете „Производител“ от последното падащо меню и след това бутона „Търсене“.

Така изглежда списъка към момента на писане на тази статия:

Обърнете внимание, че освен името на продукта има посочена и конкретна версия. Това означава, че дори да ползвате продукт от списъка, то трябва да го актуализирате до одобрена от НАП версия.

Следващата стъпка е да декларирате пред НАП, че използвате такъв софтуер. Имате срок до 7 дни от инсталирането. Процедурата е попълване на Декларация в сайта им, като ще трябва да използвате електронен подпис. При промяна имате отново срок от 7 дни за подаване на новата информация.

Чл. 52з. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32. (2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Продължаваме с точка 6 на същият член 52з:

(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.

Ако имате повече от едно фискално устройство, то всички трябва да бъдат свързани (и да се управляват) от софтуера за управление на продажбите.

Следващата точка определя, че съхраняването на информацията и архивите е отговорност на потребителя на СУПТО. А той трябва да я съхранява за период не по-малък от 5 години:

Чл. 52к. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.

Потребителите в софтуера трябва да бъдат въведени с три имена, както са описани в трудовите им договори. Вече няма да може да използвате „Оператор 1“, „Сервитьор 1“ и т.н.:

Чл. 52л. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни да въвеждат имената за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, присвоената роля/роли и периода на активност за всяка от присвоените роли.

Очаквайте продължение на тази статия скоро 🙂